تبلیغات
دنیای برق و کامپیوتر - Delete After Reboot


امروز :

javahermarketView مرتبه


شاید از خود پرسیده باشد که چگونه میتوان فایهای همیشه در حال اجرا را پاک کنیم پس با ما در این پست همراه باشید.
کاربردها:
ویروس (فایل های ویندوز را مورد حمله قرار می دهند)
آنتی ویروس(برای بلاک کردن فایل ویروس) 
نرم افزار های کاربردی (نرم افزار های متعددی با این کاربرد موجود هستند Unlocker)  
...

راه حل اینجاست، در این پروژه من به آموزش این کار در ویژوال بیسیک 6.0  پرداخته ام.

ابتدا یک پروژه ایجاد کنید و یک تکس باکس و دو دکمه روی فرم بزرارید و سورس زیر رو کپی کنید:


Option Explicit

Private Declare Function MoveFileEx Lib "kernel32" Alias _
"MoveFileExA" (ByVal OldFilename As String, ByVal NewFileName As String, _
ByVal nWord As Long) As Long

' For MoveFileEx
Private Const MOVEFILE_DELAY_UNTIL_REBOOT = &H4


Private Sub Command1_Click()
CommonDialog1.ShowOpen
dir.Text = CommonDialog1.FileName
End Sub

Private Sub Command2_Click()
If dir.Text <> "" Then
Label2.Caption = ""
 MoveFileEx dir.Text, vbNullString, MOVEFILE_DELAY_UNTIL_REBOOT
 Command2.Caption = "File Added!"
Else
Label2.Caption = "Enter address of a file!"
End If

End Sub

 دریافت برنامه نمونه:

  دانلود: DeleteAfterReboot.exe 20 KB

category  طبقه بندی: ویژوال بیسیک،  نرم افزار، 
tags    برچسب ها: ویژوال بیسیک،
Date تاریخ بروز رسانی مطلب: پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392

ارسال توسط علی دمیرچی